(چهار نون بد یا نحس  (نادانی٫ ناتوانی٫ نیازمندی٫ نگرانی
Created by: J. Saffarzadeh